Tietosuoja

Tietosuojaseloste
Henkilölain (523/1999) 10:n mukainen rekisteriseloste
Jalkojenhoito -ja hyvinvointipalvelut K. Matilainen
Rekisteristä vastaa Katja Matilainen
Y-tunnus 2768869-3
Kitkantie 4
93600 Kuusamo
Puh: 0405647977
info@jalkahoitosoppi.fi

Jalkojenhoito -ja hyvintipalvelut K.Matilaisen asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käsitellään laskutuksen ja palveluiden tuottamisen vuoksi. Lisäksi henkilö- ja terveystietoja kirjataan ja käsitellään lakien22.4.1999/523 (henkilötietolaki), 17.8.1992/785 ( Laki potilaanasemasta ja oikeuksista ) sekä asetuksen 298/2009 (Sosiaali -ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista) velvoittamana.
Rekisteriä käytetään henkilötietolakia noudattaen asiakassuhteen hoitamiseen; Palvelun tuottamiseen ja laskuttamiseen.

Rekisteröitävät tiedot
Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:
- Nimi
- Sähköpostiosoite
- Matkapuhelinnumero
- Terveystietoja, hoitosuunnitelma sekä hoidon kannalta oleelliset taustatiedot ja kirjaukset.

Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietorekisteriin merkittäviä tietoja hankitaan säännönmukaisesti seuraavin tavoin esim:
- Asiakkaalta itseltään tai palvelun aikana tehtävistä toimenpiteistä
- Palvelun kustantavalta tai tilaavalta taholta

Henkilötietojen luovuttaminen
Tunnistamiseen mahdollistavia tietoja ei siirretä ulkopuolisille, kuin ainoastaan asiakkaan suostumuksella (Henkilötietolaki) sekä ( Sosiaali -ja terveysministeriön asetus potilasaisakirjoista) mukaisesti asiakkaan hoidon ja terveyden vaatimalla tavalla häntä hoitavalle taholle. Tietoja luovutetaan niille vastaaville ja lähettäville tahoille joille Jalkojenhoito -ja hyvinvointipalvelut K. Matilainen on raportointivelvollinen.
Muille tahoille tietoja luovutetaan vain asiakkaan itse niin pyytäessä.
Asiakassuhteen päätyttyä tiedot poistetaan.
Asiakastietoja ei luovuteta EU:n ETA alueen ulkopuolelle,

Rekisterin suojaus
Manuaalisessa muodossa olevat tiedot säilytetään jalkojenhto -ja hyvinvointipalvelu K. Matilaisen toimitiloissa lukitussa tilassa.

Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen
Rekisteröidyillä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu.
Tarkastuspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä yhteyshenkilöön.
Yhteystiedot näkyvät yllä.
Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista.

Muut asiakkaan oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttö laissa määritellyihin tarkoituksiin.
Tällainen kielto voidaan antaa milloin tahansa yllä mainitulle henkilölle.